Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady na jakich Grupa BB Media Ltd z siedzibą w Dublinie przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej www.grupabbmedia.com zebrane przy pomocy jej funkcjonalności („Dane Osobowe”).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich Danych osobowych jest:
Grupa BB Media Ltd. z siedzibą w Dublinie, 12 Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlandia, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Companies Registration Office pod numerem, CRO 535246.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem: info@grupabbmedia.com, tel: +353 87 368 05888

II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • a) w celu umożliwienia analizy Twoich zapytań oraz wiadomości złożonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz udzielenia na nie odpowiedzi – w takim przypadku Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na potrzeby podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz ewentualnie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi jest konieczność udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i oferty;
 • b) w celu przesłania newslettera – w takim przypadku Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –tj. na podstawie Twojej zgody;
 • c) w przypadku podjęcia przez Ciebie próby kontaktu w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego, np. poprzez wiadomość e-mail, w celu umożliwienia kontaktu z Tobą oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania – w takim przypadku Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi jest konieczność udzielenia odpowiedzi na podjętą przez Ciebie próbę kontaktu;
 • d) w celu tworzenia statystyk związanych z odwiedzinami strony internetowej Administratora oraz budowania oferty usług Administratora – w takim przypadku Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi jest konieczność analizy zainteresowania jego usługami oraz tworzenie na podstawie takich analiz oferty usługowej.

Niezależnie od powyższego za pośrednictwem Strony Internetowej mogą być instalowane pliki cookie, które umożliwiają dodatkowe gromadzenie informacji na Twój temat. Szersze informacje na temat wykorzystywanych plików cookie i celów takiego wykorzystywania są dostępne w sekcji „Polityka plików Cookie”.

III. Odbiorcy Danych Osobowych
Odbiorcami Twoich Danych Osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, m. in.:

 • – dostawcy technologiczni – tacy jak dostawcy przestrzeni serwerowej, hostingowej, dostawcy technologii e-mail;
 • – współpracownicy Administratora – obsługa księgowa, obsługa prawna, platformy marketingowe, agencje reklamowe.

Przy czym każdorazowo przekazanie Twoich Danych Osobowych odbywać się w oparciu o istniejącą podstawę prawną, np. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IV. Przetwarzanie Danych Osobowych poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
Twoje Dane Osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Gdyby jednak miało dojść do przetwarzania Twoich Danych Osobowych poza EOG, wówczas odbywać się to będzie wyłącznie w celu przetwarzania ich przez odbiorców danych wskazanych powyżej i w oparciu o przewidzianą przepisami podstawę prawną, np. w oparciu o standardowe klauzule umowne albo decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju za bezpieczny pod kątem przetwarzania danych osobowych.
V. Czas przechowywania Danych Osobowych
Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny na potrzeby realizacji celów określonych w Dziale III powyżej.

W przypadku Danych Osobowych przetwarzanych w związku z udostępnieniem ich za pośrednictwem formularza kontaktowego:

 • – w przypadku nawiązania współpracy – Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia współpracy i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi albo Tobie związanych ze współpracą;
 • – w innych przypadkach – Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu aż skorzystasz z przysługujących Ci praw do usunięcia Twoich Danych Osobowych.

W przypadku Danych Osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera i innych wiadomości marketingowych – Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania newslettera lub innych działań marketingowych podejmowanych przez Administratora, chyba że do tego czasu skorzystasz z prawa do usunięcia Twoich Danych Osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.

W przypadku Danych Osobowych przetwarzanych na potrzeby kontaktu w sposób inny niż przez formularz kontaktowy:

 • – w przypadku nawiązania współpracy – Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia współpracy i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi albo Tobie związanych ze współpracą;
 • – w innych przypadkach – Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu aż skorzystasz z przysługujących Ci praw do usunięcia Twoich Danych Osobowych.

W przypadku tworzenia statystyk związanych z odwiedzinami strony internetowej Administratora oraz budowania oferty usług Administratora – Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu skorzystania przez Ciebie z przysługujących Ci praw do usunięcia Twoich Danych Osobowych lub do czasu rozwiązania współpracy, jeśli została nawiązana.

VI. Konieczność przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe są przez Ciebie podawane dobrowolnie i ich niepodanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków po Twojej stronie. Nie jest to też obowiązek ustawowy. Przy czym w przypadku ich niepodania Administrator nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania lub nawiązać współpracy (zawrzeć umowę).
VII. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych
W oparciu o Dane Osobowe podane przez Ciebie Administrator nie dokonuje operacji profilowania ani nie podejmuje w żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.
VIII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wiedzieć jakie, należące do nich dane osobowe przetwarza Administrator, jak również otrzymać kopie tych danych.

 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać aby Administrator sprostował ich dane osobowe, które są nieprawidłowe, bądź żądać ich uzupełnienia.

 • c) prawo do usunięcia danych;
 • Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, aby Administrator usunął ich dane osobowe. Administrator mimo zgłoszonego przez konkretną osobę żądania może przetwarzać jej dane w dalszym ciągu, jeżeli obowiązek dalszego przetwarzania danych wynika z szczególnych przepisów prawa albo przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli:

 • • zdaniem osoby, której dane są przetwarzane, Administrator posiada nieprawidłowe dane na ich temat;
 • • Administrator przetwarza je bezpodstawnie lecz osoba żąda ograniczenia ich przetwarzania zamiast usunięcia danych;
 • • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 • Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 • f) prawo do przenoszenia danych:
 • Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo otrzymać od Administratora dane osobowe w pliku zapisanym w formacie umożliwiającym jego odtworzenie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”).

 • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa wymienione powyżej mogą podlegać ograniczeniom jeżeli szczególne przepisy prawa nakazują lub zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem.

Polityka plików Cookies
Gdy korzystasz ze strony Administratora., na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”.

Te informacje pozwalają na ustalenie: adresu IP dotyczącego użytkownika strony, nazwa strony internetowej z której pochodzi, dane dotyczące wykorzystywanej przez niego przeglądarki, dane lokalizacyjne, sposób korzystania przez niego ze strony internetowej Administratora.

Dlaczego Administrator korzysta z plików cookies:

 • w celu świadczenia usług przez Administratora;
 • dostosowania zawartości strony;
 • tworzenia statystyk, dzięki którym możemy poprawić zawartość i funkcjonowanie naszej strony;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszej strony;
 • technicznej poprawności wyświetlania strony.
Jakie typy cookies są wykorzystywane przez Administratora:

 • sesyjne – przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (po jej zakończeniu trwale usuwane z pamięci urządzenia)
 • trwałe – przechowywane na twoim urządzeniu do momentu ich skasowania, czyli zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 • Pamiętaj, to Ty decydujesz o zakresie dostępu plików cookies do Twojego urządzenia. W każdym momencie możesz zmienić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu poprzez zmianę ustawień twojej przeglądarki internetowej. Możesz też usunąć pliki cookies dzięki funkcji w twojej przeglądarce.

Niezależnie od plików Cookie należących do Administratora, w ramach korzystania ze strony internetowej mogą zostać w Twoim urządzeniu końcowym zainstalowane również pliki cookies podmiotów współpracujących z Administratorem:

 • – cookie Google (Google, Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia) – Google Analytics, Google Tag Manager, Google Page Insight, Google Ad – cookie te służą do tworzenia statystyk odwiedzin strony internetowej przez użytkowników, umożliwiają optymalizację strony internetowej Administratora i jej wyświetlania w ramach wyszukiwarki Google, jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie z plików cookie to Twoje Dane Osobowe będą mogły zostać przekazane do Google, więcej na temat przetwarzania danych przez Google znajdziesz pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • – cookie Facebook (Facebook Ireland, Hanover Reach 5-7, Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia) – Facebook Pixel – cookie te umożliwiają kierowanie marketingu usług Administratora do użytkowników za pośrednictwem portalu Facebook, jeżeli wyrazisz zgodę na instalację plików Cookie, to Twoje Dane Osobowe będą mogły zostać przekazane do Google, więcej na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • – cookie Yandex (Yandex LLC, Ulitsa Lva Tolstogo 16, Moscow, Russia 119021) – Yandexmetrica – cookie to umożliwia prowadzenie statystyk odwiedzin strony internetowej Administratora oraz tworzenie analiz o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej, jeżeli wyrazisz zgodę na instalację plików Cookie, to Twoje Dane Osobowe będą mogły zostać przekazane do Yandex, więcej na temat przetwarzania danych przez Yandex znajdziesz pod adresem: https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy

Administrator nie ma wpływu na sposób w jaki podmioty współpracujące z nim, instalujące pliki cookie w urządzeniu końcowym przetwarzają dane osobowe. Przy czym użytkownik strony internetowej zawsze ma możliwość skorzystania z opcji w przeglądarce internetowej uniemożliwiającej instalacji plików cookie oraz ich usunięcie z urządzenia końcowego.